Juozas Naujalis diriguoja „Dainos dienoje“ 1924 m. Kaune

Fotografija, kurioje kompozitorius Juozas Naujalis diriguoja pirmojoje „Dainos dienoje“ 1924 m. rugpjūčio 23 d. Kaune Petro Vileišio aikštėje.

1924 m. vasario mėnesį įvyko Dainos dienos ruošimo komiteto posėdis, kuriame anksčiau sudaryta muzikų komisija – J. Naujalis, A. Kačanauskas, J. Žilevičius – patvirtino šventės repertuarą, nustatė tikslią jos datą.

Suregistruoti chorų, patikrinti jų pasirengimo lygio į provinciją važiuodavo dažniausiai St. Šimkus ir J. Žilevičius, nes dėl širdies ligos tokios išvykos J. Naujaliui buvo per sunkios.

Besiruošiant šventei, Kaune, Žaliakalnyje, kariuomenės paradų aikštėje buvo įrengta estrada dainininkams ir vieta klausytojams. Bala, ilgus metus telkšojusi aikštėje, virto gražiu tvenkiniu, apsodintu augalais. Rugpjūčio 21 dieną į Kauną ėmė rinktis pirmieji dainininkai.

Leidinyje „Pirmoji dainos diena, 1924: programa ir straipsnių rinkinys“ minimi šventės dalyviai: bendrasis jungtinis choras; Panevėžio miesto, „Pavasario Jaunimo Sąjungos“, Ateitininkų Jaunimo Sąjungos, Klaipėdos Krašto ir Šaulių Sąjungos jungtiniai chorai; Jungtinis dūdų orkestras, diriguojamas kapelmeisterio p. Gukausko.

Pirmoji šventės dalis prasidėjo 1924 m. rugpjūčio 23 d. 16 val. Dainos diena atidaryta Tautos Himnu – „gieda bendrasis jungtinis choras, dūdų orkestrui pritariant. Diriguoja J. Naujalis“.

Atliktos liaudies dainos: „Močiute mano“, „Oi žiba žiba žiburėlis“, „Ant kalno karklai siūbavo“, „Ant tėvelio dvaro“, „Per girią, girelę“, „Važiavau dieną“, „Tykiai tykiai“, „Trijų seselių“, „Ir išaugo ąžuolėlis“, „Bijūnėlis žalias“, „Už jūrelių, už marelių“ ir kt.

Tiesa, antrąją dieną sugadino lietus – šventę teko atidėti kitam vakarui. Tačiau ne visi dainininkai galėjo pasilikti Kaune, dalis išsiskirstė.

Naudota literatūra
Ona Narbutienė, Juozas Naujalis, Kaunas, „Šviesa“, 1989.
Pirmoji dainos diena, 1924: programa ir straipsnių rinkinys / red. Ant. Bružas,  Kaunas: Dainos dienai ruošti komitetas, 1924.

Parengė muziejininkė Ugnė Ražinskaitė.