VINCENTAS SMAKAUSKAS

NAUJAI ATRASTŲ XIX A. PIEŠINIŲ PARODA

Vincentas Smakauskas (1797–1876) yra vienas žymiausių Vilniaus meno mokyklos, veikusios XIX a. I pusėje, auklėtinių bei profesorių. Jis studijavo piešimą ir tapybą pas garsųjį Joną Rustemą, kurio adjunktu (pagalbininku) tapo 1829 m., grafiką – pas Jozefą Saundersą, skulptūrą – pas Kazimierą Jelskį, be to, tobulinosi Peterburgo dailės akademijoje. Nors vėliau įgijo ir medicininį išsilavinimą, visą gyvenimą neapsiribojo tik gydytojo praktika – aktyviai užsiėmė kūrybine veikla, rašė dailės klausimais. Ilgametė draugystė siejo V. Smakauską su rašytoju Juzefu Ignacu Kraševskiu, su kuriuo bendravo laiškais, konsultavo meno klausimais, kūrė iliustracijas jo veikalams.

V. Smakauskas labai daug dėmesio skyrė natūros studijoms, todėl piešinį laikė meno kūrinio pagrindu. Tą liudija ne tik jo paties pasisakymai, bet ir daug piešinių albumų ar sąsiuvinių bei atskirų lakštų, saugomų Lietuvos ir Lenkijos atminties institucijų rinkiniuose. Juose galime rasti įvairių XIX a. vidurio visuomenės sluoksnių tipų, nors dailininkas dažniausiai kūrė savo artimoje aplinkoje: fiksavo smulkių bajorų gyvenimo scenas, šeimos narių santykius, vaizdingas, kartais – komiškas, kartais – liūdnas ar dramatiškas kasdienybės situacijas. Beje, jis turėjo fenomenalią regimąją atmintį, puikiai pasitarnaudavusią ieškant išraiškingesnio gesto ar vaizdingesnės kompozicijos.

Albumą iš Gražinos Petraitienės ir Gedimino Petraičio rinkinių sudaro 22 piešiniai tušu (kai kurie pasirašyti autoriaus: Wincenty Smokowski fecit), papildo gausų, bet vis dar nepakankamai pažintą V. Smakausko meninį palikimą. Darbų sukūrimo laikas neaiškus, greičiausiai jie piešti vėlyvuoju kūrybos laikotarpiu, t. y. po 1858 m., kai dailininkas gyveno žmonos dvare Krikonyse ir Vilniuje, lankėsi jos brolių Kublickių Paliesiaus dvare. Tą rodo piešinys, vaizduojantis kalvotais laukais pro svirtinį šulinį lekiančią brikelę su dviem damomis. Įdomu, kad viename atvaizdų regimus du apsikabinusius smarkiai gestikuliuojančius vyrus dar kartą „sutinkame“ labai panašiame, bet vis dėlto ne identiškame V. Smakausko piešinyje, saugomame Lietuvos dailės muziejuje (čia jis pavadintas „Linksmi draugai“). Daugelyje šio albumėlio darbų svarbūs veikiantieji asmenys – vaikai, juos V. Smakauskas mėgo piešti įvairiausiose situacijose, bendraujančius su tėvais ir tarpusavyje. Taip pat, kaip įprasta šiam dailininkui, dažnai vaizduojamos tik figūros, bet kartais parodoma ir aplinka. Ypač žmogiškai šiltas piešinys, kuriame matome jaukiame kambaryje krėsle sėdinčią močiutę, pasakojančią istoriją ant sofos gulinčiam vaikui. Aklos elgetos su vaiku bažnyčioje kompozicija primena tos pačios temos V. Smakausko paveikslą, tik jame figūros regimos peizaže. Gali būti, kad bent jau kai kurie šio albumėlio piešiniai buvo eskizai numatytiems paveikslams, istorinėms kompozicijoms. Įdomus, intriguojantis piešinys, vaizduojantis kovą su parke žmogų užpuolusiu lokiu.

Šie keli lapai iš XIX a. bajorų buities, kuriuose regime nepažįstamus žmones, bet lig šiol puikiai suprantamas jų gyvenimo akimirkas (argi ne taip pat atsargiai keliame koją į šaltą ežero vandenį kaip V. Smakausko mauduolė?), sujungia mus su praėjusiais laikais, su knygose neaprašyta mūsų istorija, kurioje yra vietos ir bajorams, ir išmaldos prašantiems elgetoms.

Dr. Rūta Janonienė

Vilniaus dailės akademija

Parodos atidarymas: 2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 18 val. Kauno rajono muziejuje, Raudondvario pilyje.
Renginio metus bus filmuojama ir fotografuojama. Parodos atidarymo renginys nemokamas.

Paroda veiks 2019 12 12 – 2020 02 09.


Dalijamės akimirkomis iš 2019 m. gruodžio 12 d. įvykusio parodos atidarymo ir Vincento Smakausko piešinių katalogo pristatymo. Fotografijų autorius Donatas Stankevičius.